In Addition To Using And Exploiting Them

قدم زدن در میان جنگلی خنک، سرسبز و آرام که از گوشه و کنار آن صدای جریان رود به گوش میرسد، تجربهای شیرین و کمنظیر است. به­ طور خلاصه، حمام جنگلی عبارت است از «شناور شدن» یا غرق شدن در فضای آرام و پوشیده از برگ جنگل. یکی ازعوامل پشت صحنـه پروسه مـهاجرت سدۀ دوم ق م عبارت ازاتحاد و وحدت چین تحت شاهان قین در221 ق م و تعویض آن توسط دودمان قدرتمند هان درچند دهه بعد مـیباشد. درحدود 170 ق م دودمان یوکراتیدیس توسط خانواده یوتیدیموس و دیمـیتریوس تعویض مـیشود. نام مـیناندر درون یک کتیبه نیز دیده مـیشود کـه در باجور، شمالغرب پشاور یـافت شده است.

باین ارتباط، گسترش گروه دیگری بنام اولادۀ کاسی نیزمهم است. نام اولیـه اسلامـی دامنـه های غربی بدخشان باین دوران برمـیگردد. نام آنـها بسیـار پسان توسط دانشمندان غربی به منظور توضیح یک زبان هندو- اروپائی (اما نـه ایرانی) بکار رفته کـه درغربی ترین حصص چین درجریـان نیمۀ دوم هزارۀ اول مـیلادی مروج بوده است. آنـها متعاقبا با امپراطورجوان پارتیـا درایران امروزی مواجه مـیگردند. درون اینجا دربین دریـافت های دیگر، یک متن نذری با یک کتیبه یونانی یـافت مـیشود با توضیح اینکه این یک هدیـه بـه خدای ایرانیـان، وخشو(اکسوس) است. این ساحه (اطراف کندزفعلی درشمال افغانستان) بعد از توخاروی منابع قدیمـی، بنام تخارستان نامـیده مـیشود.

مطابق منابع چینائی، آنـها درمسیر خویش، سای ونگ را شکست مـیدهند، یک قبیله ایکه نام آن بازتاب دهندۀ ساکا ها بوده و درمسیرپیشروی آنـها بطرف جنوب رانده مـیشود. آنـها درشمال هندوکش سکه های با معیـاروزن آتن و قهرمانان یونانی ضرب مـیزنند، درحالیکه درجنوب کوهها سکه های با معیـار وزن هندی و قهرمانان یونانی و پراکریت (آخری با خط خروشتی) ضرب مـیزنند. سکه های مسی کـه درجنوب کوهها ضرب مـیشوند دراول تقلید شکل مربعی یـا مستطیلی سکه های مسی موریـا مـیباشد.

درنیمۀ سدۀ دوم ق م مـهاجرین جدیدی ازجنوب آسیـای مـیانـه داخل قسمت های شمال افغانستان مـیشوند. تا نیمۀ سدۀ دوم ق م قسمت اعظم آنچه امروزافغانستان است، بـه یک دیگ ذوب به منظور نفوذ گریکها، هندیـان و ایرانیـان تبدیل مـیشود. سکه های دریـافتی نشان مـیدهد، شـهزادگان یونانی به منظور مدتی بـه کنترول بعضی سرزمـین ها درجنوب کوه ها ادامـه مـیدهند، اما بصورت عام حاکمـیت نظامـی یونانی ها دراین قسمت جهان بپایـان مـیرسد.

منشای تباری یوژی ها نامعلوم بوده و هیچگونـه سند محکمـی وجود ندارد کـه رابطۀ آنـها را با گروههای تباری متعددی نشان دهد کـه بواسطۀ منابع قدیمـی تذکرداده شده است. یکی ازمظاهردلچسپ، این واقعیت هست که آنـها دو معیـار به منظور سکه های ایشان بکارمـیبرند. این فرضیـه ازنقطۀ نظر تاریخی بسیـار جالب است، چون مـیتواند این پیشنـهاد را تقویـه کند کـه پشتو را حتما بحیث یک زبان ایرانیـان شمالشرقی تقسیمبندی نموده و یک تاریخ تقریبی به منظور معرفی پشتو درون ایران شرقی بدست آورد. زندگی مذهبی درون ایران شرقی بعد از آمدن یونانیـان، مثل جاهای دیگر، بواسطۀ عقاید یونانی و محلی، و سنکریتیزم این دوعنعنـه مشخص مـیشود.

جالبترین توضیحات توسط (سُر) هارولد بیلی داده شده کـه نام اسیوی را با اوسیتی های قفقاز فعلی ربط داده کـه هنوز بیک زبان ایرانیـان شرقی صحبت نموده و بصورت عام بحیث اولادۀ گروه سکائیـان آسیـای مـیانـه مدنظرمـیباشند. وی با بیان اینکه منطقه صعب العبور بوده و به جز پای پیاده یا با استفاده از چهارپایان و موتور امکان رسیدن به محل حادثه وجود ندارد، گفت: بر این اساس پیگیریهای مختلفی از دستگاههای ملی داشتهایم اما هنوز هم شاهد کمکرسانی هوایی نیستیم، چرا که تنها هلیکوپتر قابلیت آن را دارد که در منطقه نیروها را هلی برن کرده و اقدامات موثری در راستای اطفای حریق انجام دهد.

ارسباران قلمرو حدود ۲۳۵۰۰ عشایر است، فعالیتهایی که در این منطقه انجام میشود شامل کشاورزی، دامپروری، باغداری، صنایع دستی و گردشگری میشود اما فعالیتهای تجاری را هم میتوان در مناطق شهری یافت. نتیجهٔ این خیرگی و ناتوانی شاه و نادرستی و بدخواهی امینالسلطان آن بود که در سالهای باز پسین پادشاهی ناصرالدینشاه «امتیازهایی» به بیگانگان، بویژه بانگلیسیان داده شد که شناختهترین آنها «امتیاز تتن و تنباکو» بود، و اینها مردم را بشورانید، چنانکه داستان آن را خواهیم نوشت. با این بهانهها شاه ناتوان را ترسانیده و از اینسو نمیگزاردند پیش آمدها بگوش او برسد و تا میتوانستند جلو میگرفتند. در کتاب آبی مینویسد: در نهم جولای که دو روز پیش از کشته شدن سید عبدالحمید میبود بهبهانی نامه بسفیر نوشت و یاوری او را در خواست نمود.

تصور میشود که جنگلها برای اولین بار در حدود 400 میلیون سال پیش ظاهر شده اند. در لیست زیر نمونه کوچکی از یک بیوم ارائه شده است که محل زندگی حدود 15000 گونه جانوری است. اگر جزء گردشگرانی هستید که علاقه مند به بازدید از آرامگاه امامزاده ها بوده و میخواهید در سفر به آمل، گشت و گذاری در میان امامزاده های شهر داشته و با تاریخچه و زندگینامه آن ها بیشتر آشنا شوید، امامزاده ابوطالب، یکی از معدود مقاصدی است که بازدید از آن، خالی از لطف نیست.

یکی از معدود مکانها در دنیا است که اکوسیستمهای جنگلهای بارانی دوره میوسن را در خود حفظ کرده است؛ دورهای زمانی از ۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳ میلیون سال قبل. بعلاوه، خدایـان هندو نیزخود را بظهورمـیرسانند. عبادت خدایـان محلی درمعابد محلی ادامـه مـییـابد. درپهلوی نامـهای خدایـان عمدۀ یونانی مانند اپولو، ارتیمـیس، اتینا، دایونیسوس، هیلیوس، هیراکلیس، زیوس وغیره کـه در بالای سکه ها و درکتیبه ها ذکرشده، کوشش بعمل آمده که تا این خدایـان یونانی با خدایـان محلی ایرانیـان تشخیص شوند.

خرس قهوه ای، روباه، گرگ، گوزن، شغال و پرنده هایی مثل عقاب، شاهین کبک از جمله حیواناتی هستند که در این منطقه یافت می شوند. شاید برایتان جالب باشد بدانید آبشار سنگ درکا از ارتفاعاتی سرچشمه میگیرد که آب رودهای گزناسرا، انگتارود و آلش رود از آنجا شروع می شود. سوانژنگ سفرخویش را از چنگان درغرب چین درحوالی 629 م شروع میکند. گاهی مدتی ترک میکند، باز شیاطین انس با رفقای ناجنس او جمع میشوند و حالت اول را عود میدهند. آنـها درمسیری قدم مـیگذارند کـه کوچیـان سکائی دراوایل هزارۀ اول ق م و عشایرهندو- ایرانیـان آنـها درون هزارۀ دوم ق م داخل فلات شده بودند.

اکثریت آنـها بشمول سکارایکوی و سایونگ، اولادۀ سکائیـان و ایرانیـانی بودند کـه درآسیـای مـیانـه مانده بودند درحالیکه اقارب ایشان درسده های قبلی بجنوب آمده بودند. این جغرافیـه نگار یونانی درآغازعصرجدید زندگی مـیکند، اما معلومات خود را بر منابع قبلی استوارنموده است. این دورانی هست که قدرت موریـاها از بین رفته و جانشینان هندی محلی توان برابری با یونانیـان را ندارند. قطع جنگلات، از بین بردن مراتع و چراگاهها و ساحات سبز طبیعیت به منظور ایجاد مناطق مسکونی و یا به منظور استفاده از چوب جنگلات همه در زمره مداخلات ویرانگر محیط به شما میرود. Wijanarto (2006)در سال 2006 در پژوهشی با استفاده از تصاویر سالهای 2000 و 2001 و نیز مدل پیشبینی مارکوف به بررسی تغییر ساختار سرزمین منطقهای در اندونزی پرداخته شد، نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تعداد بسیاری زیادی از لکههای جنگل در حال کاهش و تبدیل به دوطبقه شالیزار و مناطق مسکونی هستند.

شهرستان شاهرود به واسطه دارا بودن چشمههای پرآب و جنگلهای انبوه، یکی از زیباترین مناطق گردشگری ایران است. سکه های نقرۀ دایروی اند، بغیر از یک نوع کـه توسط اپولودوتوس 1 ضرب شده و مربعی است. مسائل و مشکلات جنگلداری در بحث های جهانی هم مطرح میگردد و انواع ارگانها و نهادها در این زمینه گسترش میابند. اگر تصمیم دارید با خودروی شخصی به ابر بروید، مسیری که باید طی کنید از این قرار است: شروع حرکت شما از هر شهری که باشد، اول باید به شاهرود بروید. این جنگل اهمیت زیادی از نظر میراث طبیعی دارد او به همین دلیل ۱۱۴ امین اثر طبیعی است که توسط سازمان میراث فرهنگی در ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید