گیاه پزشکی ایران – تلاش برای رهایی جنگلهای ارسباران از آفت پروانه دم قهوهای

آقایی با بیان اینکه فعالیتش را سال ۸۹ با برپایی تورهای طبیعت گردی و حیات وحش شروع و کار حرفه ای را از سال ۹۲ آغاز کرده است، می گوید: ۲۷ مدل گشت جنگلی را برای تورها تعریف کرده ایم و تاکنون ۱۲ مدل آن اجرا شده است. بسیارمحتمل است که این نام برای توصیف براهویها (صحبت کنندۀ دراویدی) استعمال شده باشد که هنوزهم دراین منطقه زندگی دارند. درحقیقت، تناظرآنقدرآشکاراست کـه باستانشناسان این فرهنگ را بحیث مجموعۀ باستان شناسی بکتریـا- مارگیـانا (بکما) نام نـهادند.

این متن کوشانـها را “در دورها که تا پشکبور” بحیث تابعین ساسانیـان ذکر مـیکند. درعین زمان، ساحات غربی دریکدورۀ سریع اسلامـیزه شدن قرارگرفته، مردمان محلی یعنی زرتشتیـان، بودیستها، عیسویـها، مانی ها یـا پیروان سایرادیـان، مذهب جدیدی آورده شده توسط اشغالگران عرب را مـیپذیرند. بزودی یـافته های مشابه درمرغزارهای مرو ترکمنستان و در ساحات مختلف جوارافغانستان شمالی بدست مـیآیند. روستای بلیران منطقه ای بسیار سرسبز و دیدنی است که در اطرافش زمین های شالی بسیار وجود داشته و همچنین مردم روستا هم به فعالیت هایی همچون دامداری، صنایع دستی بی نظیر و جذاب، ارائه محصولاتی همچون انواع عسل، ترشی، شیرینی جات و غیره مشغولند لذا گردشگری یکی از قطب های مهم درآمد مردم منطقه به شمار می رود.

بد نیست بدانید، گردشگرانی که راهی شهر آمل میشوند غالبا از وجود بلیران بی خبرند و همین بی خبری سبب شده تا این منطقه بکر دور از دسترس گردشگران قرار گیرد.از جمله مناطق توریستی و گردشگری روستای بلیران میتوان به قلعه های “هلیا تپه”، “تسکا سرا “، “اردشیرون” و “خشت سی چشمه” و مرتع ییلاقی کال چنگوم و امام زاده ولی (ع) اشاره کرد.همچنین از نکات قابل توجه در روستای بلیران می توان به جوان بودن جمعیت روستا، مثبت بودن نرخ مهاجرت فصلی، وجود روحیه بالای گردشگری و نبود اختلافات اجتماعی در میان اهالی روستا اشاره کرد که از نقاط قوت در جذب گردشگری در این منطقه به حساب میآید.

زبانـهای ایشان هنوزمتقابلا قابل فهم بوده، مذهب و سایرعرصه های فرهنگی ایشان قابل مقایسه بوده است. پژوهش گران آموزش ابتدایی بر این باورند که در رابطه با طرح درس ملی علوم می توان پژوهش های علمی و مسائل پرمغز و پر محتوایی را ارائه نمود که یکی از مهمترین این وجوه قابل پژوهش آموزش ابتدایی است. یکی از دیدنیترین اماکنی که نمایندهی همهی ویژگیهای این شهر شگفتانگیز است پارک جنگلی النگ دره که با مساحتی حدود ۱۸۵ کیلومتر در حوالی جنوب غرب گرگان جای گرفته است.

قلعه بابک در شهرستان کلیبر و در استان آذربایجان شرقی واقع شده و در حدود ۱۴ کیلومتر با شهر کلیبر فاصله دارد. منطقه قدیمی عوام کوی در محله پایین بازار قرار دارد و فاصله آن تا بازار آمل نیز کم می باشد. اکثر خدایـان زرتشت نیز درون بین معبودان هندو- آریـائی یـافت مـیشوند. زمانی درهزارۀ دوم ق م مردمان یـا گویندگان زبانـهای هندو- ایرانی درسرزمـینـهای کـه حالا بنام افغانستان نامـیده مـیشود، مستقرشده وازآن عبورمـیکنند.

آیـا این مشخصات مـیتواند با سرزمـینـهای افغانستان ومناطق همسایۀ آن درهزارۀ دوم ق م صدق کند؟ باوجودیکه مذهب زرتشت توحیدی (یکتا پرستی) است، این بدین معنی نیست کـه خدایـان دیگری دردین زرتشت وجود ندارد. داشلی 3 عمده ترین ساحۀ مرغزار دربرگیرندۀ یک ساختمان تقریبا مستطیلی (با جوانب 88 درون 84 متر) بنام “قصر” و در جوار آن یک تعمـیرمستطیلی دیگر (“معبد”) مـیباشد کـه درداخل آن یک ساختمان کوچک دایروی قراردارد. عین مسئله را مـیتوان بـه بکتریـا نسبت داد، این شاید محلی باشد کـه واعظان یـا دیگران مذهب زرتشت را گسترش داشتند یـا حد اقل ساحۀ کـه آنرا بسیـار مـهم مـیپنداشتند.

مـهم هست درک نمود کـه یـافته های بکتریـا هیچگونـه تقدم عمدۀ محلی نداشته است. یک مسکونۀ مـهم قدیمـی بکما با تعمـیرات بزرگ عبارت از گونور1 هست که دارای مساحت حد اقل 20 هکتارمـیباشد. یک مسکونۀ قدیمـی بکما کیلیلی 4 هست که متشکل ازاستحکامات مربع 20 متره مـیباشد. متشکل هست ازیک حیـاط (40 درون 38 متر) ویکتعداد اتاقهای منظم درهر چهارجانب آن. در عین زمان میدانیم که طبقۀ حاکم قسمت اعظم ایران شرقی و بخصوص شمالشرق، متشکل از اولادۀ مهاجمین سکائی از اوایل هزارۀ اول بودند. هندو- آریـائیـها اولا دراوایل یـا نیمۀ هزارۀ دوم آمده و بعدا توسط ایرانیـها دنبال مـیشوند.

زرتشت یـا اسلاف اوطوریکه معلوم مـیشود بطورآگاهانـه با ساختاردین کهنۀ ایرانیـان مخالفت کرده اند کـه دربین هندو- ایرانیـها مسلط بوده و توسط هندو- آریـائیـها مورد تائید ونگهداری بوده است. صرفنظرازاینکه بورو درست هست یـا نـه، معلوم هست که درزمان زرتشت و سده های بعد از آن، هیچگونـه خط جدا کنندۀ روشن بین “ایرانیـها” و “هندیـها” وجود نداشته است. درقسمت های آخیراویستا، دایوه ها و فعالیت آنـها با استعمال فعل ها واسم ها برجسته شده اند کـه بطورآشکار زیـان آوراست. موضع “ضد دایوۀ” اتخاذ شده درون اویستا کـه نشان هندۀ یک عمل عمدی است، مـیتواند بخوبی بربنیـاد آمال زرتشتیـان به منظور افتراق ایشان از هندو- آریـائی ها وسایرین باشد کـه در جوار ایشان زندگی مـید.

هندو- آریـائیـها و ایرانیـها هردو با کمـیت زیـاد مـهاجرت نموده و اثرات آن حتما بسیـاردراماتیک بوده باشد. ازاینکه تمام اینـها توسط زرتشت وپیروان اوجهت تفریق مذهب او ازهندو- آریـائیـها قصدا برانگیخته شده اند کـه درزمان او درفلات زندگی مـید، طوریکه بورو هند شناس برتانشنـهاد کرده است، یک فرضیۀ جذاب ولی متنازع فیـه باقی مانده است. درایران، زرتشتیـان که تا امروزاز ایفیدرا استفاده مـیکنند کـه درتعداد زیـاد زبانـهای ایرانی بنام هوم یـاد مـیشود. قبل ازسعی بیشتربرای توضیح آمدن هندو- ایرانیـها و زمان زرتشت، لازم هست بالای یک عرصۀ خاص فرهنگ های هندو- ایرانی تاکید کنیم.

مراسم بزرگترشامل کاربرد هوما (ایرانی) یـا سوما (سانسکریت) است. مشابهت های نزدیک دیگر شامل موقعیت غالب مراسم مذهبی روزانه شرابنوشی وعبادات اند. مشابهت های نزدیک دیگر شامل موقعیت غالب مراسم مذهبی روزانـه نوشی وعبادات اند. اینـها شامل اشیـای مختلفی بودند کـه یـاد آور آثارهنری ایلام و بین النـهرین است. همچنان مـیتوان فرض کرد کـه اودرشرق یـا شمالشرق دنیـای ایران زندگی نموده، درمنطقۀ کـه ایرانیـها تسلط داشته و بربنیـاد مالداری وبدون تماس با زندگی شـهری مـیزیستند. کلنل آنها را بسیار مو دار توصیف کرد که تنها با خرخر کردن صحبت میکنند و وقتی به دهکده آنها نزدیک شوید مثل دشمن با شما برخورد میکنند.

اگربخواهیم بیشتردربارۀ زمان وزادگاه پیـامبرایرانی بدانیم، اولا حتما درک کرد کـه جهان اوهمانند واعظان ویدی کـه ریگویدا را تصنیف نمودند، یکی از پرورش دهندگان بوده است. یکی ازاین دیوهای دایوه، اندرا هست که دردین ریگویدا یکی از معبودان عمده است. که تا زمانـهای نسبتا آخرناممکن بود شواهد محکم به منظور هریک ازاین پیشنـهادات دریـافت کرد، اما پژوهشـهای جدید باستان شناسی درشمال افغانستان وسرزمـینـهای همسایـه روشنائی جدیدی بر روی این مسائل جذاب انداخته است. کاوشگر، ویکتورساریـانیدی پیشنـهاد مـیکند کـه یک جامعۀ مذهبی ازاین ساحه کار گرفته و تعمـیردایروی داخلی معبد بوده است. درواقعیت، مذهب زرتشت رابطۀ نزدیکی با مذهب هندو- آریـائیـهای دارد کـه درنیم قارۀ هند مستقربودند.

این آبشار قبل از آلوچال است و در شیبهای کوه ابر قرار دارد. اما چه رازی در پس این رویا نهفته است؟ ازاینکه مقصد اصلی آن چه بوده، تعمـیربطوریقین یک وظیفۀ عمده را درون زندگی روزانۀ باشندگان مرغزار داشته است. اگر قصد دارید از ماه عسل در هند لذت ببرید، مکانهای عجیب و غریب زیادی وجود دارند که میتوانند عاشقانهای را در شما و فرد خاصتان ایجاد کنند. مایکل فریس (Michael Frese)، ویروسشناس دانشگاه کانبرا و یکی از نویسندههای پژوهش که روی میکروفسیلها نیز کار میکند، میگوید «این نوعی از حفظ است که یا پیش از این ندیده گرفته میشد، یا توجه زیادی به آن نمیشد.

از این دو شهر باید وارد یکی از جادههای تبریز – اهر یا جاده اهر – کلیبر شوید تا به کلیبر برسید. شاهد اولی این انکشاف دراواخرسالهای 1970 وقتی بدست مـیآید کـه یکتعداد اشیـای غارت شده از شمال درکابل بفروش رسانیده مـیشود. کاشیـها، اشیـای فلزی و وسایل سنگی درداخل یکتعداد قبرهای وجود دارد کـه درداخل ساختمان مدورقرارداشتند. این شهر در اعماق جنگلهای آمازون واقع شده و بیش از ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

دراطراف این ساختمان و درداخل دیوارهای خارجی “معبد”، 3 تعمـیرمتحد المرکز وجود دارد. درگذشته غالبا پیشنـهاد مـیشد این مـهاجرین جدید حتما مسئول زوال تمدن اندوس بوده باشند کـه درحوالی آغازهزارۀ دوم منـهدم شده است. پایـان تمدن هلمند و دنبالۀ نمازگا دراواخرهزارۀ سوم نیزبآنـها اختصاص داده مـیشد. سفالی نمازگا 5 درمحلات مختلف مارگیـانا یـافت شده و تقدم مستقیم بکما را نشان مـیدهد. تعبیر جنگل سرسبز در خواب شور زندگی است و نشان دهنده خانواده ای آرام و ایده آل است. یک لیست به خصوص ناراحت کننده نشان داد یک قطعه موجود با قیمت 16,400،XNUMX دلار در ذخیره Uru Eu Wau Wau ، که به طور اتفاقی چندین خانه را در خود جای داده است گروههای مبتکر که قرن ها کاملاً توسط تمدن مدرن دست نخورده است.

چالکی ــ مسیر بکر و کم رفت آمد دیگر برای کوه پیمایی چالکی است، که از روستای هلو کله واقع در جاده عسل محله یا اسل محله آغاز می گردد، ابتدا مسیر پر شیب است و از کنار خانه های قدیمی و تاریخی می گذرد، و سپس وارد باغات فندق و گردو شده که چشمه های متعدد در باغ های سر سبزی و صفای منحصر به فرد به این راه می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید