معرفی جاذبه های گردشگری آمل

اگر از عاشقان طبیعت و طرفداران مناطق جنگلی و طبیعت کوهستانی هستید، ارسباران قطعا انتخابی بسیار مناسب برای شما خواهد بود. درکنار درختان مختلف، ارسباران دارای تنوع گیاهی و قارچی بالایی است و گفتنی میشود که از ۲ هزار و ۴۰۰ گونهای گیاهی که در آذربایجان یافت شده، حدود هزار و ۴۰۰ گونه آن مربوطبهجنگلهای ارسباران هستند.تنوع قارچهای شناساییشده در این منطقه نیز ۲۵۰ گونه بوده است. لاجورد وعقیق جگری نیز ذکرشده اند و این حتما نشاندهندۀ این باشد کـه مـیلوهه یک پایگاه وسطی درتجارت تولیدات مختلف از فلات ایران بوده است.

دورۀ بین 600 و 900 م درافغانستان شرقی غالبا تقریبا عاری ازهرگونـه تولیدات هنری درنظرگرفته مـیشود. اینجا بحیث یک منبع عاج، انواع مختلف چوب و فلزات مانند مس، طلا و قلعی شناخته مـیشود. بعد از آغاز جنگهای آخر در کشور و قطع غیر قانونی توســــــــط قاچاق بران از چوب ، درختان جنگلات مذکور روبه کاهش رفته روز بروز ثروت ملی ما به یغما میرود . ما شهروندان گرگانی، درخواست داریم در این فصل زیبای پاییز جنگل النگدره گرگان بهروی خودروها بازگشایی شود تا مردم این شهر و نیز مسافران بتوانند از این مناظر زیبا دیدن کنند.

جنگل النگدره یکی از هفت منطقه نمونه گردشگری کشور ایران محسوب میشود و همچنین پارک جنگلی «النگدره» گرگان جزو یکی از شاخصهای گردشگری شمال کشور معرفی شده است. بسیاری از تبلیغات طبقه بندی شده بی بی سی از Rondonia ، ایالتی با بالاترین سطح جنگل زدایی در این کشور نشات گرفته است. واگذاری حکومت ولایت ها به افرادی غیر از قزلباش ها – در کنار سپاه قزلباش ، سپاه جدیدی از افرادی غیر قزلباش تشکیل داد – مجهز شدن سپاه ایران به توپ و تفنگ به کمک اروپاییان . ازاواخرهزارۀ دوم ق م بدینسو، گزارشات غیرمستقیمـی درمنابع هند و ایران وجود دارد کـه تائید کنندۀ هجوم بزرگ مـهاجرین جدید درون فلات ایران و نیم قارۀ هند مـیباشد.

تمدن اندوس بطورمناسب فقط بعد ازسالهای 1920 روشن شده هست که بواسطۀ درجۀ تکامل برنامـه ریزی و معیـارهای بلند عرصه های فرهنگ مادی مشخص شده و دربرگیرندۀ یک ساحۀ بزرگ بشمول پنجاب (با ساحۀ عمده هراپه) و وادی پائین اندوس (بشمول شـهربزرگ موهنجو دارو) و مناطق ساحلی هند غربی و پاکستان جنوبی مـیباشد. درون این ساحه درون 1966 یک مجموعۀ ظروف طلائی و نقرۀ کشف مـیشود کـه نشاندهندۀ تشابهات تزئینی روشن با اشیـای بین النـهرین ومواد جنوب هندوکش است، باوجودیکه تاریخ این گنجینـه هنوز نامعلوم است. بامتداد آمو دریـا درنزدیکی تقاطع آن با دریـای کوکچه درون بدخشان یکتعداد ساحات تمدن اندوس روشن شده است.

این نیز زمان اشتغال تمدن اندوس وغای درون بدخشان است. با درنظرداشت اهمـیت بدخشان به منظور تجارت سنگهای نیمـه گران بها، این مـیتواند بسیـارزیـاد ممکن باشد. واضح هست که این ساحه منحیث یک مرکزتولید به منظور تمام ساحه و شاید هم به منظور سرزمـینـهای دوردست بطرف شرق وغرب بوده باشد. یـافته های مندیگک 4 و مسکونـه های شرق آن یـاد آور کشفیـات قابل مقایسه با ساحات سیستان است. یک کاهش عمومـی قابل ملاحظه درتولید پیکره های زنانـه دیده مـی شود، با وجودیکه نمونـه های مراحل اولیـه این دوره باصطلاح “معبودان مادر ژوب”، یکنوع پیکره زنانـه کـه وسیعا درون شرق آن درون پاکستان فعلی یـافت مـیشود (طورمثال مـهرگار7)، پیدا شده است.

لذا بسیـاردلچسپ هست فرض نمود کـه زوال تمدن هلمند بغیر از عوامل دیگریکه که تا هنوزنامعلوم است، بعلت واگذاری (ترک) عمومـی مسیرتجارت جنوبی ازطریق افغانستان جنوبی بوده است. این فقط درون اواخرهزارۀ سوم با ظهورمجموعۀ باستان شناسی بکتریـانا- مارگیـانا بوجود مـیآید، اما درون آنزمان تمدن هلمند درافغانستان جنوبی ناپدید شده و دنبالۀ نمازگای ترکمنستان و تمدن اندوس جلگه های شرقی درون حال زوال بوده اند. درون مجموع، واضح هست که تمدن هلمند درون نیمۀ دوم هزارۀ سوم بپایـان مـیرسد، درون حالیکه تمدن اندوس هنوز درخشان است. این جسم یکی ازچند اقلام مندیگک و تمدن هلمند هست که مشابهت زیـادی با کارنامۀ هنری بنام تمدن اندوس دارد.

درنیمۀ هزارۀ سوم، که تا جائیکه معلوم است، هیچ مسکونۀ اساسی درون جلگه های شمال وجود نداشته کـه مربوط بـه سلسله (دنباله) نمازگا یـا تمدن اندوس باشد. این فرهنگ بسیـارتکامل یـافته درون وادی اندوس وحصص شمالشرقی فلات ایران درنیمۀ دوم هزارۀ سوم ق م شگوفان بوده است. ساحات نمازگا شامل شواهد وافر نفوذ تمدن اندوس است: مـهره ها، پیکره ها و سفالی ها تماما تائید کنندۀ وسعت شبکۀ تجارتی هست که فلات را درنیمۀ دوم هزارۀ سوم ق م عبورکرده است. لذا ظهورآن حتما در عین زمان یـا کمـی بعد تراز تمدن هلمند بوده و سرکلسیت حتما نشانۀ حداقل مراحل بعدی مندیگک دورۀ 4 همزمان با بعضی مراحل انکشاف تمدن اندوس باشد.

درواقعیت، تمدن هلمند تقریبا درهمـین زمان بپایـان رسیده است. شاید تجارت یکی ازعوامل عمده درظهوراین مراکزاولیۀ شـهری تمدن هلمند بوده باشد، با وجودیکه اشتقاق فرهنگی درون اثر ورود تازه واردان از شمال درمندیگک 3 شاید یک عامل دیگرباشد. صرفنظرازاینکه پیشنـهادات بیلی درست هست یـا نـه، با اطمـینان مـیتوانیم فرض کنیم تعداد زیـاد تازه واردان کـه با یک زبان ایرانی صحبت نموده و با قبایل سکائیـان مرتبط بودند به منظور چندین صد سال برقلمروی وسیع آسیـای مـیانـه مسلط مـیشوند. مسکونۀ مـهرگار(دورۀ 7) درون نیمۀ هزارۀ سوم متروک مـیشود، درحالیکه مسکونۀ همجوار نوشارو یک تداوم آشکار مـهرگاردورۀ 7 را که تا مرحلۀ بعدی نشان مـیدهد کـه دربرگیرندۀ تمام مشخصات تمدن اندوس است.

بهره برداری مردم تمدن اندوس ازمناطقی کـه حالا افغانستان نامـیده مـیشود بطور برجسته درون اواخرسالهای 1970 نشان داده مـیشود. مشخصات آنـها ظروف رنگه وچرخساخت هست که بطور کتلوی تولید شده و نمونـه های آن درهمـه جا یـافت مـیشود. بارتباط مندیگک، حتما گفت کـه سرکلسیت درمراحل بعدی دورۀ 4 یـافت مـیشود. دراینجا همچنان کاهشی درمقدارسفالی رنگی دیده مـیشود، بآنـهم حتما بخاطر داشت کـه در مراحل اولیۀ دورۀ 4 سفالی مزین با اشکال جانوران یـافت شده است.

این گنجینـه شاید هم بـه مجموعۀ باستان شناسی بکتریـانا- مارگیـانا مربوط باشد کـه در اواخر هزارۀ سوم درافغانستان شمالی پدیدارمـیگردد، اما این گنجینـه مـیتواند همچنان تاریخ قدیمترداشته باشد کـه دراینصورت حتما نشاندهندۀ وسعت رسوم غربی وجنوبی درون این منطقه باشد. باستان شناسان همچنان تعداد زیـاد مـهرهای سنگی مستطیلی را کشف کرده اند کـه با کتیبه های دریک خط غیرالفبائی و تا کنون خوانده نشده حکاکی شده اند. کشف گنجینۀ فولول درخوش تپه ولایت بغلان (شمال کوتل سالنگ) نشان مـیدهد کـه شمال افغانستان سرزمـین بکری نیست (طوریکه معلوم مـیشود). اگر جزء گردشگرانی هستید که علاقه مند به بازدید از آرامگاه امامزاده ها بوده و میخواهید در سفر به آمل، گشت و گذاری در میان امامزاده های شهر داشته و با تاریخچه و زندگینامه آن ها بیشتر آشنا شوید، امامزاده ابوطالب، یکی از معدود مقاصدی است که بازدید از آن، خالی از لطف نیست.

جنگل جزء منابع طبیعی و محیط زیست جانوران مختلف است قطع درختان جنگل باعث نابودی جانوران و محیط زیست می شود. باینترتیب تماسهای رو بافزایش با دنیـای خارج، طوریکه بار ها درتاریخ افغانستان رخ داده است، باعث انکشاف بیشتر اقتصادی واجتماعی و گروهبندی تباری مردمان زندگی کننده درفلات مـیشود. مهم ترین درختان این پارک جنگلی انجیلی، ممرز، توسکا، لرگ، افرا، بلوط، بید، شهردار و خرمندی (خرمالوی وحشی) هستند که تنوع آنها باعث شده، این پارک در پاییز پر از رنگ های مختلف شود.

در این سایت علاوه بر ترجمه و بازنشر بسیاری از تحلیل های مهم موجود در مورد افغانستان هر روز با موضوع مهم ترین رویدادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این کشور یادداشت ها و مصاحبه های اختصاصی با تحلیل گران ایرانی و افغانستانی درج می شود. روستایی که می تواند با داشتن هتل و امکانات دیگر پذیرای هزاران توریست باشد تا از این ایوان البرز سرفراز نظاره گر باشند، شهر ها، روستاها، کوه های خاکستری سربفلک کشیده با سفیدی برفها، دریای مازندران که به رنگ های مختلف پیداست. یکی از چیزهایی که مایهٔ رواج آن گردید، این بود که حاجی زینالعابدین تقیوف پول بسیاری فرستاد که روزنامه بعلمای نجف و دیگر جا بی پول فرستاده شود.

او بعد از 36 روز در حالیکه آدمی اطرافش ندیده بود، صدای زندگی را در نجوا و سروصدای زنان، مردان و کودکانی که مشغول برداشت محصول در زمینهای اطراف بودند، شنید. در تابستان میتوانید در مسیر منتهی به دژ، چادرهای «ایل شاهسون» را در سینهکش کوه ببینید و از زیبایی زندگی ساده آنها لذت ببرید. آنها را ساده و صادق وبا گرایش گرم وشجاع توصیف میکند. سروی محیط ماحول ساحه بقایـای یک کانالی را نشان مـیدهد کـه مربوط بـه عین زمان بوده و آب را از دریـای کوکچه (حدود 20 کیلومتر از وغای) بـه سرزمـینـهای اطراف ساحه رهنمائی مـیکند.

منابع بین النـهرین تماس های وسیع درسراسرنیمۀ دوم هزارۀ سوم با سرزمـین های دیلمون، مگان و مـیلوهه را نشان مـیدهد. این پروسه شامل ظهورمراکزاولیـه شـهری با مـهارت پیشـه وری و شبکه های وسیع تماس با مسکونـه های دیگرفلات و شـهرهای اطراف آن درون ایلام و بین النـهرین (درغرب) و وادی اندوس (درشرق) بوده است. تماس ها با خلیج فارس، بین النـهرین و فلات ایران برقرار بوده است. از اوایل هزارۀ اول ق م یکتعداد ساحات دایروی دیگر درون شمالشرق فلات ایران وجود دارد.

صنوبر در بسیاری از نقاط ایران). در نتیجه گسترش شهرها و توسعه کشاورزی موجب پاکسازی بیشتر جنگلها به منظور توسعه فعالیتهای آنها می شود. همه ساله هزاران کوهنورد و گردشگر به این جنگل سرسبز می آیند تا طبیعت منحصر به فرد آن را از نزدیک تجربه کنند. بهترین زمان برای سفر به جنگل ابر، دو فصل بهار و تابستان است که منظرهای زیبا از ابرها را در مقابل چشمان شما قرار میدهد. حالا فهمیدید که قانون برای ما که در سر ادارهها هستیم با آنها که خمیازهٔ این مناصب را میکشند چه بلای عظیم است؟ قسمت اعظم تاریخ قبلی آنـها خیـالی و بر شواهد تصادفی استوار است، چون مـهاجرین قدیم بصورت عام نـه روایـات نوشتاری بـه ارتباط هویت و زبان خویش برجا گذاشته اند و نـه تمایل داشتند تاریخ قدیم خویش را ثبت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید