معرفی بزرگترین و معروف ترین جنگل های ایران

مجمع سیرامیک (کاشی) که حالا عمدتا با افزارهای چرخساخت مزین میباشد شامل باصطلاح افزارهای کویته میشود (بعلت ناحیۀ همجواری که بار اول درآنجا کشف میشود). کاوشگران مندیگک هفت دورۀ عمده را درآنجا تشخیص کرده اند که دوره های 1 الی 4 مربوط عصرمس و برونزاند. راهآهن تهران و عبدالعظیم را نیز مجانی کردند. خیلی هم متاسفم و اگر یکی دو جمله کلام بنده را قطع نکرده بودند ترمز از دست بنده درنمیرفت خیلی متاسفم وقتیکه جریاناتی که آقای دکتر معظمی فرمودند و خواستم یک جملهای از لحاظ تاریخ اضافه کنم که درهمان خلالی که آقایان اعضای فراکسیون نهضت ملی نماینده به دربار دعوت میکردند و رفت و آمدداشتند یکروز یکی از همکاران در مجلس یک کارتی بمن نوشتند که میخواهم شما را ببینم شب که ساعت ۱۰ یازده و نیم که بمنزل رسیدم از دربار تلفن کردند آقای حشمتالدوله دیبا بودند ایشان مطالبی را که آقایان (عدهای از نمایندگان – والاتبار) بنده چه عرض کردم؟

پس از محاصرة هرات و ورود انگلیسیها به خارک و بوشهر، که در 2 مه 1857 به امضای معاهدة پاریس انجامید، طبق مادة پنج آن ایرانیان از هرات صرفنظر کردند ، و از آن پس هرات و توابع آن از جمله بادغیس از ایران جدا شد. آمل که در استان مازندران قرار دارد، از طریق جاده هراز به تهران متصل میشود و فقط ۱۸۵ کیلومتر با آن فاصله دارد. یکی ازاین ساحات دراینجا قلعۀ گل محمد (حدود 3 کیلومتر ازشهرکویته) است.

منطقهی بسیار زیبای ارسباران، از جمله مناطق پرتردد و محبوب گردشگری در استان آذربایجان شرقی است که با چشماندازهای طبیعی و خارقالعاده و نیز آثار تاریخی ارزشمند، یکی از مناطق محبوب گردشگری در شمال غربی ایران محسوب میشود. ۳- اگر سوالی در مورد چاپ کتابها داشته و یا پیشنهادی در خصوص آثار چاپ شده دارید، پیشنهادات و نظرات خودتان را در صفحه پرسش و پاسخ برای ما کامنت کنید تا کارشناسان انتشارات جنگل آنها را بررسی کرده و در اسرع وقت، پاسخگوی شما باشند. منطقه ای بهشت گونه که علاوه بر طبیعتی خارق العاده آثار تاریخی و باستانی چشمگیری را در دل خود جای داده و زیبایی های چشم نوازش با حضور ییلاق های فراوان روستایی در آن دوچندان می شود.

وقتی دریا مسیرخود را تغیرمیدهد و زمینها دیگرنمیتواند بصورت مناسب آبیاری شوند، آنها ازطریق دهلیزهرات بداخل فلات ایران رفته و وارد کویته میشوند. بآنهم گمان نمیرود گسترش آن به جنوب فقط بعلت تغیرمسیر دریا باشد. با وجودیکه این مشاهدات اساسا درست است، مشخصۀ نفوذی افزار کویته و رسوم آن در جنوب افغانستان و ساحۀ کویته آشکاربوده و لذا گمان میرود منشای افزار کویته در بین رسومات شمال قرارداشته باشد. از همان آب که آسیا را میگرداند چرخی برای چراغ الکتریک درست کرده و قوهٔ مفت تحصیل میکند؛ هشتاد چراغ ده شمعی میسوزاند.

دردورۀ نمازگا 3 مردم ازمرکزسرزمینهای نمازگا، بطرف غرب حرکت نموده و مرغزار های دریای تجند (هریرود) درغرب مرغزار مرو(درجوار شمالغرب افغانستان) را تسخیر میکنند. او قیاس میکند که تازه واردان غرب درزمینهای بکر بامتداد مسیرپائینی دریای تجند مسکون شده و سفالی نوع متمایزخویش را انکشاف میدهند. بعلاوه، پیکره های زنانۀ نشسته که بتعداد زیادی در مرغزار تجند یافت شده است، قابل مقایسه با پیکره های سید قلعه و ساحات دور شرق در سرزمین های مرزی است.

اشیای کاوش شده ازمرحلۀ بعدی مندیگک (دورۀ 3) قابل مقایسه با یافته های ساحۀ مجاور سید قلعه است. در واقعیت، مشابهت بین کاشی های مندیگک و سید قلعه از یکطرف و ساحۀ دامب سادات (2) دروادی کویته از طرف دیگر، چنان آشکار است که جیم شفیر باستان شناس از یک مجموعۀ فرهنگی واحد سخن میگوید. باستان شناسان فرانسوی در مندیگک تعداد زیاد وسایل مسی و برونزی را کشف کرده اند که شامل یک تبر و تیشۀ برونزی سوراخدار و تعداد زیاد پیکره های زنانه سفال خام میباشد. این همان مسکونۀ بزرگ مهرگار است که توسط باستان شناسان فرانسوی در اوایل سالهای 1970 کشف و بین سالهای 1974 و 1986 کاوش شده است.

اهمیت این یافته ها دررابطه به مندیگک نشاندهندۀ این واقعیت است که ظاهرا در زمانهای بسیار قدیمتر، هزارۀ هفتم ق م، شبکۀ مبادله بین ساحات فلات ایران و محلات نزدیک به وادی اندوس (مهرگار) وجود داشته است. اشیای مقایسوی به “افزارکویته” ازبین کاشی های بنام مجموعۀ نمازگا 3 شناخته شده که بمراتب دور و در ترکمنستان فعلی قرارداشته وعموما مربوط به نیمۀ دوم هزارۀ چهارم ق م است. ظهورمصنوعات مسی در مهرگار در دورۀ 3 (نیمۀ هزارۀ پنجم تا نیمۀ هزارۀ چهارم) میباشد.

مبادلۀ فواصل طولانی بواسطۀ یافته های متعدد مانند لاجورد، فیروزه، عقیق، لعل و صدف را میتوان در مهرگار نشان داد. ماده 11- هركس اعم از مأموران مجری اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور دراين قانون را به خلاف حقيقت به كسی نسبت دهد و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم میشود مگر اينكه در قوانين جزايی مجازات شديدتری پيش بينی شده باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد.

کلالی باصطلاح قلعۀ گل محمد (افزارچرخی وسیاه- سرخ) بسیارمشابه به کاشی (سیرامیک) های مراحل اولیۀ مندیگک بوده ودرعین زمان قویا یاد آور باصطلاح افزار سیاه- سفید توگای از جنوب بلوچستان است. پائین ترین مراحل مندیگک هیچگونه شواهدی مبنی برفعالیتهای ساختمانی فراهم نمیکند. این ساحه حدود 200 کیلومتردرجنوبشرق مندیگک، درمدخل شمالغربی کوتل ستراتژیک بولان قراردارد که بداخل وادی اندوس پائین میشود. این ساحه دریک موقعیت ستراتژیک بامتداد کنارۀ وادی اندوس و نزدیک به مدخل جنوب شرقی کوتل بولان قراردارد. اقلیم ابحار بر اساس موقعیت هر منطقه از هم تفاوت دارد. کاوشگران همچنان یک مجسمۀ نرگاو(کوهاندارهندی) را یافته اند، حیوانیکه بیشتردرسرزمینهای مرطوب (مانند نیم قاره هند) وجود دارد.

کافیست یک سنگ کوچک داخل آب دریاچه بیاندازید، آن وقت است که رقصیدن این جلبکها را با تکان خوردن امواج تماشاگر میشوید. دیدم در سر صفحهٔ اول با خط جلی نوشته شده «مخفی» نصف مکتوب مرموزات است، استخراج رموزات را دو ساعت وقت لازم است. این بازار، مجموعهای کامل از یک بازار با بافت سنتی مخصوص آن است؛ همه آنچه که یک بازار را تبدیل به یک بازار سنتی میکند، در این بازار موجود است؛ از کاروانسرا، بارانداز، مسجد بگیر تا گرمابه و سقف گنبدی که لازمه یک بازار قدیمی است. علیاکبر رنجبر کرمانی، تارخپژوه، متولد سال ۱۳۳۸ روز هشتم شهریورماه بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

دعا میكنم كه چنین دنیایی كه در تاریكی بر كنارهاش نشستهام همواره برقرار باشد. بر علاوه این ها مداخله انسان در محیط باعث تغییر سیمای طبیعی محیط گردیده چانس لذت بردن از سیمای طبیعی محیط را برای انسان محدود میسازد و فضای آزاد برا تفریح کاهش میابد. لیکن سال دیگر دوباره او را بتهران خواست و وزیر خارجه و سپهسالار گردانید، و حاجی میرزاحسینخان از برخی ملایان دلجویی کرد، و باز در کارهای بزرگی بود، و در سال ۱۲۵۷ (۱۲۹۵) دوباره شاه را برفتن اروپا برانگیخت، و خود در پی اندیشههایش میبود، ولی چون شاه از درون همداستان نبود، و برخی ملایان همچنان دشمنی مینمودند، و یکی از همسایگان نیز از کارشکنی باز نمیایستاد اندیشههای سپهسالار به نتیجه نرسید، و شاه او را از کار کناره گردانیده بحکمرانی خراسان فرستاد و در سال ۱۲۶۰ (۱۲۹۸) در آنجا در گذشت.

یکی ازمشخصات فرهنگ جیوکسور استعمال سفالی زرد براق با نوار نخودی و مزین با مایه های(موتیف) رنگارنگ (سیاه و سرخ) است. دوره های 6 و 7 مربوط به عصر(پیشرفته) آهن بوده و دربرگیرندۀ کلالی (سفالی) است که با کاشی های یافت شده درمراحل پائینی نزدیک کندهارکهنه (مربوط به اوایل و نیمۀ هزارۀ اول ق م) قابل مقایسه است. رنگ این نوع دلفین به خاطر آبی که در ان زندگی میکند و غذایی که میخورد صورتی است، اما عجیبترین حیوانی که در جنگلهای آمازون به چشم میخورد، ماناتی یا همان گاو دریایی است که میتواند نیم تن وزن داشته باشد و قدش به ۳ متر هم برسد.

جاده سه هزار کنار رودخانه خروشان سه هزار قرار دارد که از پر آب ترین تند آبهای ایران بزرگ است، و بستر آن در بعضی نقاط به ۱۵۰ متر می رسد. روییدهاند برای هر متر مکعب درختدریافت دارد. و چه ویژگیهایی دارد. زیرا فروش همگی توتون و تنباکوی کشور، چه در درون و چه در بیرون، بیکتن انگلیسی سپرده میشد، در برابر آنکه سالانه پانزده هزار لیره بدولت پردازد و از سود ویژه یک چهار یک دولت را باشد، در حالیکه در عثمانی که توتون و تنباکویش کمتر از ایران باشد تنها فروش در درون کشور بیک کمپانی واگزارده شده بود در برابر آنکه سالانه هفتصد هزار لیره بدولت عثمانی پردازد و از سود نیز پنجیک دولت را باشد.

کاوشگران همچنان استخوان های گوسفند و بز را یافته اند. همچنان از همین دوره است که اولین مهره (دانه) های لاجورد استفاده شده است. آنها همچنان مُهرهای مربعی و دایروی یافتند که غالبا از سنگ ستیتایت ساخته شده اند. تیم های بازسازی ولایتی در سال ۲۰۰۴ در افغانستان تأسیس شدند، اما ریشه و منشأ آنها را می توان به پروژه استراتژیک هملت، که ایالات متحده آمریکا در طول جنگ در ویتنام اجرا کرد، ارجاع داد. آنها در اینجا بصورت عام چیزی را انکشاف میدهند که بنام فرهنگ جیوکسور شناخته میشود که پس از ساحۀ نمونه در مرغزار نامگذاری میشود. دوکهای مخروطی دوره های 1 و 2 نیز بواسطۀ نمونه های مدور تعویض شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید