شبکه اطلاع رسانی افغانستان – اطلاعات عمومی

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام انتشارات جنگل، با توجه به اینکه جامعه برای پویایی و پیشرفت خود نیاز به تک تک افراد جامعه دارد لذا حضور زنان و مردان در کنار هم امری ضروری است. او بار اول یک حاکم یفتلیها بنام ترخان نیزک را شکست میدهد که از مرکز خویش در بادغیس (غرب بلخ) یک ائتلاف قوتهای ضد اعراب درساحه را تشکیل داده است. آنها دراوایل سالهای 670 با توسعۀ نفوذ خویش بداخل کوههای افغانستان وعبور آمودریا بطرف بخارا و سمرقند که آنرا ماورالنهر مینامیدند، احساس اطمینان میکنند. پس از مرگ علی بن ابی طالب وجلوس خلفای اموی در661 م، اعراب تعداد زیاد شهرهای افغانستان امروزی را بشمول هرات و بلخ دوباره اشغال میکنند.

بآنهم چهار سال بعد در751 م، چینائی ها توسط اعراب بامتداد دریای تالاس در شمالشرق تاشکند بطورقاطعانه شکست داده میشود. بآنهم دراول، چینائی ها ثابت میکنند که قویتراند. بآنهم المامون نمیتواند ازسربازان خود استفاده نماید تا اینکه برادر خود را شکست داده و خلیفه میشود. پسر جوان او المامون حاکم شرق شده و با نا آرامی های وسیع مواجه میشود (بشمول شاه بودیستی کابل). آنها از توخارستان، وادی کابل، واخان (درشمال شرق افغانستان فعلی)، چترال (درشمال پاکستان) و حتی زابلستان (بین کابل وکندهار) میباشند.

آنها تحت ریاست فرمانده عرب، عبدالرحمن بن سامورا پیش رفته و دریک زمان کوتاه کابل و شمال آنرا اشغال میکنند. آنها بزودی بیرون رانده شده و بواسطه حاکمان محلی تعویض میشوند، اما در زمان معاویه (661- 80 م) اولین خلیفه اموی، اعراب باز ساحه را اشغال میکند. فقط درسالهای 691/2 م تحت عبدالملک (685- 705 م) است که حاکمیت امویها درشرق تا اندازۀ اعاده میشود، اما برای چندین سال شمال افغانستان بحیث یک ساحه سرحدی (خط مقدم جبهه) باقی میماند. به گزارش خبرنگار مهر، جنگلهای زیبای ارسباران طبیعت بکر و ناشناختهای دارد که گردشگران زیادی را به خود جذب میکند و در این روزهای پاییزی در حال تبدیل شدن به یک جنگل هزار رنگ است و بارش باران نیز بر زیباییهای آن افزوده است.

اهی پیرانا ۲۰ گونه مختلف دارد که از بین آن ها ۴ یا ۵ گونه، توانایی خوردن حیوانات بزرگ را دارند اما با این حال بیشتر وقت ها غذایشان ماهی های کوچکتر است، آن ها برای شکار این ماهی ها به سادگی فلس یا باله ی ماهی های کوچک را گاز می گیرند و طعمه را به چنگ می اندازند. بعدها کتابی از تجربیات مارتین به چاپ رسید که تمام سفرهای او را شامل میشد مارتین استلر تا به حال موفق شده است چهار رکورد در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند. یکی از این زمینهها، مشاغل فعال در حوزه مسکن و صنف مشاوران املاک است.

یکی از مهمترین اولویت ها است. تبصره 1- سازمان جنگلبانی مجاز است بهرهبرداری از منابع فوق را راساً عهدهدار و يا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند. جنگلات کنر را بنام سرمایه ملی افغانستان شهرت داده ملی این منبع زنده گی بخش از طرف دزدان درخت های چهار تراش که تقریباَ نصف منابع این جنگل را از بین برده است. وی افزود: مقرر شده این پویش به تمام نواحی جنگلی کشور گسترش پیدا کند، اکنون در ۱۱ استان زاگرسی و ۷۴ شهرستان اجرای این طرح آغاز شده است و امیدواریم در کل کشور نیز این طرح ادامه یابد.

بآنهم موفقیت اعراب محدود بوده و تعداد زیاد شهزادگان هندو و بودیست در وادیهای هندوکش وجنوب کوهها در مخالفت با حاکمیت اعراب از شمال وغرب ادامه میدهند. درشمال و جنوب آمودریا، ترکها و تبتیان بعضا بکمک شهزادگان محلی و بعضا با پشتیبانی چینائی ها به حملات بالای اعراب ادامه میدهند. آنها متعاقبا بالای مسکونه های قدیمی بست در تقاطع دریاهای هلمند و ارغنداب یورش میبرند. در 737 م ترکها بالای خلم (تاشقرغان) درشمال افغانستان حمله نموده و متعاقبا پایتخت ولایت جوزجان در غرب بلخ را تصرف میکنند. تمام اینها فقط چند سال پس از آن رخ میدهد که راهب بودائی سوانژنگ از طریق افغانستان در برگشت خویش به چین میرود.

در آنزمان دنیای عرب در بن بست عظیمی قرارداشته و چینائی ها قسمت اعظم ایران شرقی را رسما ضم امپراطوری خویش میسازند. حاکمان هنوزمستقل توخارستان بازهم نمایندگانی به دربارچینائی ها فرستاده و تابعیت خویش را ارائه میکنند. در756 م نمایندگانی از شهزادگیهای مختلف به دربار تبتیان (بشمول کسانی از واخان) میروند. این سربازان به تعقیب شاه ساسانیان، یزد گرد 3 میروند که پس ازجنگ نهاوند بطرف شرق فرارمیکند، مثل سلف خویش، داریوش 3 که بیش از900 سال قبل بهنگام پیشروی الکساندرمقدونی کرده بود.

اعراب پس ازآن بطرف شهرمرو، قرارگاه مرکزی ساسانیان درشمالشرق پیش میروند. در عین زمان ارتش دیگری بطرف خراسان اعزام میکند که از آن ببعد نام مشهورحصص شمالشرقی فلات ایران میشود. در650 م حاکم عرب بصره در جنوب عراق کنونی بنام عبدالله بن عامر یک ارتش بطرف سیستان میفرستد. علم و فن جنگل شناسی در ایران با چاپ کتاب جنگل شناسی (جلد 1 و 2) توسط ساعی در سال های 29 ـ 1327 در سطح گسترده ای اشاعه یافت و مسایل جنگل شناسی و جنگلداری علمی مطرح شد. در این مقاله قصد داریم به معرفی پر فروش ترین و بهترین انتشارات برای چاپ کتاب در ایران بپردازیم.

اولین تماس ها بین حاکمان اعراب ایران شرقی و چینائی ها زمانی رخ میدهد که پسر یزدگرد سوم به چین فرار نموده و خواستار پشتیبانی بمقابل اعراب میشود. پس از آن مقاومت امپراطوری ساسانی کاملا از بین رفته و اعراب جلگه های غربی و شمالی افغانستان بشمول شهرهای بکترا و هرات را اشغال میکنند. تحت سلطنت محمود (998- 1030 م) و پسرش مسعود (1031- 41 م) سرزمین های مرزی بین فلات ایران و نیم قاره هند بطور یقین داخل قلمروی دنیای اسلام گردیده و باینترتیب نیروهای اسلامی میتوانند یک جای پای دایمی در شمال هند بدست بیاورند. عربها بطورمستقیم از طریق دشتهای میانه ایران مارش نموده و پس ازیک محاصرۀ طولانی نیشاپور در غرب مشهد فعلی (و درآنزمان یکی ازشهرهای عمدۀ خراسان) را اشغال میکند.

چینائی ها در747 م برای آخرین باربطرف غرب رفته، تحت جنرال مشهورخود، گاوسیانزی کوریائی قسمت اعظم وادی واخان و کوتل بروغیل را اشغال نموده و باعث قطع دسترسی تبتیان به غرب میشود. بآنهم وقتی در 715 م خلیفه جدیدی برتخت دمشق می نشیند که مخالف قتیبه است، این جنرال پیروزمند مجبور به شورش علنی گردیده و متعاقبا توسط سربازان خودش کشته میشود. درسالهای بعدی، اعراب تحت قتیبه قسمت اعظم جنوب آسیای میانه بشمول بخارا، سمرقند و خوارزم درجنوب بحیرۀ ارال را اشغال کرده وبه جلگه های غنی فرغانه درشرق تاشکند مارش میکنند.

در 705 م ابوحفص قتیبه بن مسلم بحیث حاکم خراسان تعین میشود. شهر بلخ برای اعراب (بعوض مرو) قسما بعلت این مبارزات دوامدار، بیشتر و بیشتر بحیث قرارگاه مرکزی (پایتخت قبلی خراسان در سالیان امپراطوری ساسانیان) تبدیل میشود. اشغال شمال و غرب افغانستان توسط اعراب بمعنی این نیست که تمام مقاومت بپایان میرسد. درحالیکه اعراب در جنگ دوامدار در شمال افغانستان مشغول است، وضع مشابه جنگ های مداوم در جنوب کوهها نیزادامه دارد. در سواحل این منطقه امکان کایاک سواری، صخره نوردی و تفریح وجود دارد و حسابی به خوشگذارنی مشغول خواهیم شد. جناب اشرف صدر اعظم از آنجا که حضرت باریتعالی جل شانه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را بکف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که رأی و ارادهٔ همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه بمرور در دوائر دولتی و مملکتی بموقع اجراء گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف بانتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه طهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را بعمل آورده و بهیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که بصحه همایونی موشح و بموقع اجراء گذارده شود بدیهی است که بموجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود که بصحهٔ ملوکانه رسیده و بعون الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و باصلاحات لازمه امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر میداریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع بترقی دولت و ملت ایران است کما ینبغی مطلع و مرفهالحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این نعمت بی زوال باشند.

از سایر قسمت های مجاور قابل تفکیک است . بآنهم عربها بزودی یکمقدار پیروزی قابل توجه حاصل می کنند. در فصل تابستان مناظر طبیعی جنگل جهان نما از فرط زیبایی غیر قابل وصف است، و در فصل پاییز تنوع رنگ به جایی میرسد که دید انسان یاری نمیکند. به درختانی که در یک منطقه به طور طبیعی رشد می کنند درخت بومی می گویند . اگر به جنگل ابر سفر کردهاید و خاطرات جالبی از سفرتان دارید با ما در میان بگذارد. اگر شما هم به آهو های زیبا و جذاب ،که اسم مارال را به دوش می کشند علاقه مند شدید ، حتما در شهر تبریز اقدام به رزرو هتل های تبریز بنمایید.

پیش تر اشاره کردیم منطقه چلاو یکی از سرسبزترین و خوش آب و هواترین مناطق طبیعت گردی اطراف شهرستان آمل می باشد و اگر علاقه مند به زیارت بناهای تاریخی امامزادگان هستید، پیشنهاد می کنیم نگاهی به آرامگاه امامزاده حسین لهاش بیاندازید. علاوهبر این موارد، از این الگوریتم در پیشبینی قیمت بیت کوین نیز استفاده میشود که نحوهی عملکرد آن را در بخش بالا با یک مثال ساده، بررسی کردیم. تلفن همراه خود را فراموش کنید زیرا موبایل در اینجا آنتن نمیدهد یا بسیار ضعیف خواهد بود. قدمت عمارت تاریخی میر بزرگ به دوران صفویه برمیگردد و برای بازدید از این بنای تاریخی کافیست در مرکز شهر آمل، وارد سبزه میدان شده و به نزدیکی مصلی بزرگ مراجعه کنید.

برای رفتن به آنها باید از نیمه راه رامسر به تنکابن، از مسیر جاده هریس با نام میرزا کوچک خان و جنگل دالخانی، حدود دو تا سه ساعت در جاده اسفالت عبور کرد. آنها با انجام چنین عملی بزودی با قدرت صعودی تبتی ها مواجه میشوند که دراوایل سده هفتم یک امپراطوری ایجاد کرده بودند که برای چندین سال توانستند بخاطر کنترول راه ابریشم با چینائی ها رقابت کنند. تحت دودمان تانگ که جدیدا ایجاد شده بود (618- 907 م)، چینائی ها به داخل حوزۀ (آبگیر) تاریم درجانب شرقی کوههای پامیرحرکت میکنند. با کاهش مصرف کاغذ در خانه یا محل کار، میتوانیم تفاوت بزرگی را در زمین زیبای خود ایجاد کنیم.

تحول و تکامل روشهای جنگل شناسی در دو کشور دیگر اروپایی نیز کمک مؤثری به جهانی شدن جنگل شناسی همگام با طبیعت کرده است. الکساندربزرگ و مقدونیان دریافته بودند که شکست دادن و اشغال جلگه های فلات ایرانیان شاید یکی باشد، درحالیکه یک چیزکاملا متفاوت است که مردم را درمحلات و امتداد کناره های فلات کاملا ساکت و آرام ساخت. جنگل خواری با شیوههای متفاوتی خود را نشان می دهد؛ مثلا به شکل ساخت ویلایی روی زمینهای کشاورزی یا باغات و جنگلها و یا گاهی به شکل فروختن چوب ها و قاچاق چوب.

دیدگاهتان را بنویسید