خطرناکترین گونه های ساکن آمازون را بهتر بشناسید (قسمت دوم) – کجارو

النگدره در فاصله ۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان گرگان و نزدیکی پارک جنگلی ناهارخوران قرار دارد. حالا که بادغیسیها صدای اعتراض بلند کردند تا فریاد عدالت و مشارکت سر دهند و در این راه کمر و قدم را بسته اند؛ بر حکومت است که سیاستهای خود نسبت به بادغیس را بازبینی کرده و این مشکل را که هنوز به بحران تبدیل نشده و ظرفیت بالقوه برای بحرانیتر شدن اوضاع را درخود دارد، حل کند. در صورتی که قصد اقامت در چادر را دارید، قبل از تاریک شدن هوا چادر را برپا کرده و یک آتش در کنار آن روشن کنید.

شمار شهرستانهای آبی در نقشه کرونایی شنبه گذشته گیلان به ۱۴ شهرستان رسید. لطفا به خصوص وقتی جاده شلوغ است، درست رانندگی کنید. آن وقت به سهولت میفهمد که تفاوت ملل وحشی و متمدنه نه در استعداد مادی و فطری است، بلکه در کم و زیادی احتیاج است. نمیدانید در ولایات دوردست چه هنگامهای است! بدیهی است نتیجهٔ غضب الهی انقراض دولت و فقدان استقلال و اعدام ملیت چندین هزار سالهٔ ما میشود. ورثههای حاجی محرم قاضی را به گرفتن گاو و شکستن چراغ راضی نمودند، ده یک سید را سه هزار تومان برآورد کردند، چیزی نمانده بود که ملک صد سالهٔ مرا روز روشن از دستم بگیرند…

وزیر طرق و شوارع مرا هرچه زودتر به تهران خواسته، در این کاغذ رسمی آنچه مأذون به گفتن و افشای او هستم این است که در «شورای کبیر» هیجدهم ربیعالاخر، منعقد حضور اقدس همایون شاهنشاهی متفقاً وضع و اجرای «یاسای مظفری» قبول و امضاء گردیده. من نیز از حالت و استعداد فطری او به پدرش گفتم، توصیف نمودم. این جنگل می­تواند مجموعه داده­های بزرگ را نیز، به طور موثری اداره کند. تا اینکه این مسائل متخصصان محیط زیست و علوم جنگل را واداشت تا شاخهای برای علوم و مهندسی جنگل در نظر بگیرند. گروههای تفنگدار، همهٔ پستهزارهای این ولایت را تحت کنترول دارند و حتی مردم بومی ساکن در پستهزارهای این ولایت را در زمان فرارسیدن فصل برداشت پسته، از مناطقشان اخراج میکنند.

باز کردم؛ از هرجا به همهٔ ما مراسلهجات متعدده هست. ما را جواب میدهد با نه، خواستم احوال اورا بپرسم، چون از این چراغ سفری همهٔ رفقا در چنتهٔ حمایل خود دارند؛ روشنی چهارده شمع را میدهد، با این چراغ شب تاریک در صحرا دو نفر مسافر یا صیاد که دور افتادند همدیگر را میجویند، باهم به واسطهٔ تکرار افروختن و خاموش نمودن او، که قبل از وقت علامت تکلم قرار دادهاند، میتوانند مخابره نمایند. دیدم در سر صفحهٔ اول با خط جلی نوشته شده «مخفی» نصف مکتوب مرموزات است، استخراج رموزات را دو ساعت وقت لازم است. اول مکتوب محمدقلیخان را خواندم؛ خواهش میکند که به اردو برگردیم، چند روزی بمانیم.

معاصرین ما همه میدانند در مراجعت «بیکونسفیلد» و «سالسبوری» از کنگرهٔ برلین، که معاهدهٔ «ساناستفانوس» عثمانی و روس را تسویه و تصحیح نموده، و جزیرهٔ قبرس را به نودونه سال یعنی وعدهٔ قیامت از دولت عثمانی اجاره کرده بودند، «گلادستون» رئیس فرقهٔ معترضین پارلمنت لندن در تعرض و توبیخ پولتیک بیکونسفیلد نطق مفصلی نموده میگوید: من اسم «کویت» را در جغرافیای دنیا نخوانده و نشنیدهام، نمیدانم صدراعظم ما چرا ثروت انگلیس را در آنجا مخارج استحکامات جلوگیری دشمن موهومی هند میکند.

پارلمنت انگلیس مشورت خانهٔ روم قدیم نیست، دارالعدلیهٔ محکمی است «که از باد و باران نیابد گزند».. ارسباران جایی است که از نظر تنوع جانوری هم واقعا منحصر بفرد و حیرت آور است و دقیقا به همین دلیل مورد دستبرد افراد شکارچیان غیر قانونی و افراد سو استفاه چی بوده است و به همین خاطر در سال 1350 به عنوان منطقه ی حفاظت شده معرفی شد. در حکومت زنجان حسنبگ نامی پیش من بود مرحوم شد، از کیسهٔ من رفت، به مرگ یکی از پسرهایم راضی بودم که او بماند!

آخر از ترس او تبعهٔ عثمانی شدند… سه روز است از بند بلا برجسته و آسوده گشتهام. لازم به ذکر است که مهار کامل آتشسوزی نیازمند لکهگیری از طریق پشتیبانی هوایی است. به رفقا گفتم شما نیز بروید بگردید بلکه صیدی بزنید، من باید این را بخوانم. بعد از بیست و شش سال الان که این سطور را مینویسم از همان کویت توپخانه و لشکر به «کوشکه» باید بفرستند که جلوگیری حملهٔ روس را در صد فرسخ دور از سرحد هند بکنند.

در این بین از شدت رقاقت هوا مصطفی نفس گیر شد، زیادی خون و سرعت جریان او از مشی سیری شکم بعد از آن که پانصد قدم برداشته بود اورا بیحالت نمود، از دماغش خون فواره میزد. سیسال قبل یک نفر نصرالله نام شریر را که علماً و اهل شهر از دست او به تنگ آمده بود، به اغوای حکومت، مردم شوریده در بازار کشته بودند. روز دیگر بیکونسفیلد در جواب او میگوید: متعرض دیروزی ما نمیداند که ادارهٔ مستملکات ما مثل ادارهٔ رومیان نیست، با قانون اساسی است، و چنان قائم و مستدام است که هیچ نوع حوادث غیر مترقبهٔ روزگار بنای اورا متزلزل نمیکند.

ثا بت نمود که او جزو قاتلین نصرالله است. موسیو ژرژ از دیپلماتهای معروف فرانسه است؛ نیک نفس است. امروز هفتم است که از اینجا به کوه رفتهایم. پس هرکس مساعی و حرکات خودرا در امور معیشت با میزان احتیاج خود بسنجد میداند که در امور تمدن و ترقی دایر نوع و هیئت جامعه محرک اول همان احتیاج است. در میان کاغذجات من پاکتی بود، خطش را نشناختم، مهر نداشت، اول اورا باز کردم.

در همین جهت چندی پیش هفت راس مارال از پارک ملی گلستان بهاین منطقه انتقال یافت و در زمینی بهوسعت هفت هکتار در مرکز تحقیقاتی اینالو رها شدند.در کنار تنوع جانوری منطقه ارسباران، این منطقه از تنوع گیاهی زیادی نیز بهره میبرد. حسین حاتمی افزود: بر این اساس اختصاص اعتبار ویژه برای مبارزه با این آفتها، راهاندازی مرکز تحقیقات جنگل و مراتع ارسباران به مرکزیت شهرستان کلیبر و پایگاه اطفای هوایی اولویت صددرصدی دارد. به جز جنگلهای شمالی ایران مطمين شوید که از زیبایی های جنگل های حرا در جنوب ایران هم لذت ببرید.

در سمت فرعی راست، منطقه ای مسکونی به نام سروش یا سروش جنگل واقع شده است. این بزرگترین نابودی جنگل های بارانی آمازون از سال 2014 است که سازمان ملی تحقیقات فضایی برزیل شروع به دیدبانی این جنگل ها کرده است. چهارم اگر به کسی مکتوب سخت بنویسم اورا همان روز نمیفرستم. اتفاق افتاده که یک مکتوب را ده بار نوشته، گذاشته، پاره نموده، چند روز گذرانیدهام. دو روز حبس کرد، پنجهزار تومان برای من، هزار تومان برای خود، پانصد تومان به سادات شریفالعلما گرفت ول کرد! این شخص فاضل وطندوست به خارج نرفته، از السنهٔ اروپا یاد نگرفته، ادبیات ملل متمدنه را نخوانده، ولی مسلماً امروز یکی از معارف ادبا میباشد.

سرقلهٔ دماوند تنور آتشفشانی بوده که خاموش و الان با برف هزارساله انباشته میباشد. امسال نیز مردم این شهرستان شاهد بارش برف بسیاری بودند. به گفته میقانی ، مسیر توسکستان گرگان و خوش ییلاق آزادشهر به علت بارش برف سنگین همچنان بسته است. چشمه های آب نیز نزدیک همین رودخانه قرار داشته و مملو از درختان انجیل، ممرز، بلوط، شیردار، بیدو غیره است. آن ها معمولاً در شب یا نزدیک سپیده دم و غروب شکار می کنند.

این خزنده قدرتمند اساسا در بالای زنجیره غذایی آمازون قرار دارد، اما گهگاه خود طعمه کیمن ها و جگوارها می شود. در سال 1951 تعدادی اسکلت در جنگلهای آمازون پیدا شد که محققان احتمال دادند مربوط به فائوست و افرادش باشد اما پس از انجام آزمایش دیانای این فرضیه رد شد. بسط مملکت انگلیس از احداثات ضربت روی آب نیست، دولت انگلیس به تشکیل چندین سلطنت دیگر نیز در تحت حمایت خود مقتدر و منتظر است.

این روستا همواره با مه غلیظی که گاه به رنگ سیاهی می زند پوشیده شده است. اماچون پس از رفع نیاز آنرا به خوبی خاموش نمی کنند آتش به مواد سوختی مجاور سرایت می کند. پس از زایش توجه پیشگویان به او جلب شد و پیشگویی ایشان بدینگونه بود که سیدارتا در آینده یا پادشاهی جهانگیر خواهد شد یا روحانیای بیداردل که جهانیان را از خواب نادانی خواهد رهاند. پس از گذراندن مدتی با مرتاضان در جنگلها، آن راه را راه راستین حقیقت یابی ندانست و راهی میانه در پیگرفت.

پرداخت غرامت تا 201 ریال محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. دولتی که به قدر ایران تبعه دارد اقلا سیهزار مکتب و مدرسه دارد در این صورت تعیین رؤسا و معلمین مکاتب و مدارس، وارسی دخل و خرج آنها و تغییرات هرروزه از هر قبیل با وزارت معارف است. در صورت مشاهدهی کلمات رکیک و نامناسب، اشتراک آن كاربر حذف شده و دسترسی وی به سایت قطع خواهد شد. وی افزود: با شروع آتش سوزی، جلسه ستاد بحران شهرستان گالیکش در سایت اداری پارک ملی گلستان تشکیل شد و در پی آن ۱۲۰ نفر از نیروهای محیط بان پارک ملی، یگان حفاظتی منابع طبیعی، محیط زیست و نیروهای مردمی به منطقه اعزام شدند.

دیدگاهتان را بنویسید