جنگلهای ارسباران، قطب گردشگری استان آذربایجان شرقی

به گزارش همشهری آنلاین، پس از نزدیک به ۳۰ سال در روز ۲۴ ژانویه ۱۹۷۲ (دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۵۰)، شوییچی یوکویی سرجوخه ارتش پادشاهی ژاپن در جنگلهای گوام پیدا شد و خبر پایان جنگ جهانی را شنید! به گزارش قدس آنلاین، مخالفت با قانون تنفس جنگل از فردای اجرای آزمایشی آن در سال ۹۵ و با اتمام قرارداد نخستین شرکت های بهره بردار به بهانه بیکار شدن کارگران شاغل در آنها کلید خورد.

این منطقه یکی از سحرانگیزترین مناطق کشور و جلوه گاه شکوه طبیعت در ایران می باشد. پاسخ: چین و تایلند بیشترین میزان عاج قاچاق را در جهان وارد می کنند. در اینجا هم دو سید بچاره بخردانه نیکی برخاستند. حتی در فصول گرم سال هم هوای این منطقه نسبتا خنک است. کشتهٔ سید عبدالحمید را که در صحن مسجد بخاک سپرده بودند کشته حاجی سید حسین را نیز فرستادند در امامزاده زید بخاک سپردند. از کشتگان دو تن را بیرون آورده بودند: یکی سید مصطفی پیشنماز و دیگری حاجی سید حسین.

علماء گفتند: سربازان دیروزی را دورتر بردهاند و این سربازان که امروز در پیرامون مسجد میباشند از فوج دیگری هستند و باینان دستور شلیک داده شده. اگر چه آنروی پیش آمد هم در خور اندیشه میبود: در جاییکه کار باینجا رسیده و انبوهی از مردم، بخودکامگی شوریده و در میانه خونها ریخته شده بود، دیگر خودکامگی ماندنی نمیبود، و دیر یا زود، میبایستی از میان رود. اگر سربازان بمسجد تاختندی انبوه مردم نایستاده گریختندی و اگر نتاخته و بهمان گرد فرا گرفتن و نان و آب را بستن بس کردندی، و چند روزی همچنان ایستادندی، مردم بخود دلتنک شده و کم کم رو بپراکندگی آوردندی، و داستان با خواری و سر افکندگی بپایان آمدی.

داستان مسجد آدینهٔ پسین آنروز، یک دسته سرباز، از لشگرگاه بشهر در آمدند و در خیابانها چاتمه زده و بنگهبانی پرداختند. این جنگل در منطقهای قرار گرفته که از ضخامت کوههای البرز کم میشود و ابرهای گرفتار در پشت این دیواره از بین درهها به سمت جنوب سرازیر میشوند. رودخانه ای به نام قلاشی از وسط این جنگل خارق العاده عبور میکند که زیباییهای آن را دو چندان کرده است.

جگوار، به تنهایی زندگی میکند و معمولاً قبل از شکار از درخت بالا میرود تا دید مناسبی بر طعمهٔ خود داشته باشد. مدلها پیشبینی میکند وقتی سطح جنگلزدایی در جنوب جنگلهای آمازون به ۳۰ تا ۵۰ درصد برسد، مقدار بارندگی در غرب تا ۴۰ درصد کاهش پیدا میکند و این امر موجب تغییرات زیستمحیطی میشود و جنگلهای گرمسیری را به جنگلهای باز و ساوانا تغییر میدهد. این ماهی برای انسان ها آنقدر خطرناک نیست ولی بسیاری از موجودات دریایی و حتی زمینی آمازون از این ماهی می ترسند. دندانهای این ماهی به قدری تیز است که میتواند در کمتر از یک دقیقه یک گاو بزرگ را کاملاً تکه تکه کند.

عینالدوله دانست که دشمنی با خود اوست، و در ایستادن و زور بکار بردن پافشارتر گردید. هنگامهٔ شگفتی برخاست. زنان و مردان بهم آمیخته و هر یکی جستجوی کسان خود میکرد و فریاد و ناله از هر سو بر میخاست. در این میان، در مسجد یکداستان دیگری رخ داد، و آن اینکه چند ساعت پس از پیش آمد شلیک و کشتار، که تازه دلها آرام گرفته و رنگها برخسارهها باز گردیده بود ، ناگهان از میان مردم آواز تپانچهای برخاست و دو تیر، یکی پس از دیگری، در رفت. چنانکه دیدیم این آهنگ از زمان امینالدوله پیدا شده و او میخواست از بلژیک یا یک دولت بییکسوی دیگری وام خواهد.

میخواست از چگونگی نیک آگاه گردد، و از نزدیک بچاره کوشد، و چون با همراهان بگفتگو نشست، چنین نهادند که در برابر شورش ایستادگی نمایند، و زود بکار برند. در ادامه برخی از زیباترین جنگلهای جهان را معرفی کردهایم. در ارتفاعات جنگل ارسباران پوشش گیاهی از رطوبت هوا تغذیه میکنند این پدیده را مه-بارش مینامند که بخش وسیعی از جنگلهای مرتفع به کمک آن به حیات خود ادامه میدهند. طول جاده سلامت پارک جنگلی النگدره حدود ۶ كيلومتر است و تا ميدان انتهای النگدره ادامه دارد. زمین شناسان و دانشمندان با تحقیق و پژوهش در حوزه خاک، قدمت جنگل های هیرکانی را در حدود دوره سوم زمین شناسی یا ۴۰ میلیون سال پیش تخمین زدهاند.

جنگل بارانی آمازون خود به تنهایی شامل حدود 10 درصد از مجموع گونه های شناخته شده در جهان است. با تمرکز بر روی این گروه کوچک از مدلها، عدم اطمینان در تغییرات بارندگی در کل حوزه آمازون به نصف کاهش یافت. در این بین ۲۸ درصد از گیاهان این منطقه را علوفه تشکیل میدهند و ۱۰ درصد از این میزان گیاهان حفاظتگردیده را شامل میشوند و ۵ درصد نیز گیاهان صنعتی هستند. این میزان تخریب ۹ و نیم درصد بیش از سال پیش از آن بوده است. تجربه من میزان هوای همهٔ مازندران است. بدینسان که بیدرنک خودرا بروی یک بلندی رسانید، و سینهٔ خود را باز کرد، و رو بمردم گردانیده بآواز بلند چنین گفت: « ایمردم نترسید، واهمه نکنید، اینها کاری داشته باشند با من دارند، این سینهٔ من، کجاست آنکه بزند؟

بهبهانی قرآن را بدست گرفته بمردم سوگند داد پراکنده شوند و بازارها را باز کنند. پیامهایی را که از شاه و دولت رسیده بود بمردم خوانده و چنین گفت: ایمردم، شما از دولت دادگری خواستید جز با گلوله پاسخ نشنیدید. نزدیک نیمروز نصرالسلطنه بنزد علماء آمد و چنین گفت: «من از طرف دولت مأمورم که شماها را بمنزلهای خودتان ببرم، ولی نظر بارادت باطنی خود، شما را با احترام بخانههای خودتان بر میگردانم».

امروز حاجی شیخ فضل الله نیز باینان پیوست، و با دستهای بمسجد در آمد. ادیبالذاکرین با پای خونین یکسو افتاده، و تن خونین سید را در یکسو نهادند. پراکنده شدن مردم از مسجد این پیش آمدها، از یکسو سختی عینالدوله را در کار، و بیباکی او را از خونریزی نشان داده، و از یکسو ترسندگی مردم و ایستادگی نیارستن آنان را هویدا میگردانید، و رویهمرفته یک آینده بیمناکی دیده میشد. در این طراحی کلیه زمانبندی ها و بخش های مختلف تدریس مشخص گردیده است. علاوه بر همه ی گونه های گیاهی چیزی که جلب توجه می کند گونه های جانوری خاص مانند خرس قهوه ای، گرگ، پلنگ، خوک وحشی، روباه، خرگوش، شوکا، کبک، عقاب جنگلی، کرکس، شاهین، فاحته در این جنگل خواهید دید.

تاج پوشش در اکثر موارد باعث افزایش حاصلخیزی خاک جنگل می شود ، بدین ترتیب که خاک را در مقابل نور مستقیم خورشید ، ریزش مستقیم باران حفظ می کند و مانع تجزیه سریع مواد آلی یا خشک شدن سطح خاک یا فرسایش سطح خاک می گردد . طبق مطالعه جدید، فقط یک سوم از 38 مدل به درستی اثر متقابل جو و سطح زمین را که قبلا توسط کارهای میدانی آمازون بررسی شده بود، نشان داد.

می توانید در سایت های مختلف اینترنتی مستند های زیادی از حیوانات آمازون تماشا کنید. چه این واعظان در منبر بدگویی ازو میکردند و چنانکه گفتیم او را بسید جمال و حاجی شیخ محمد خشم بسیار میبود. بویژه که داستان کشته شدن سیدی بمیان آمده، و این خود انگیزهٔ جدایی برای «روضهخوانی» و سوگواری بکشتگان کربلا میبود. روز شنبه بازارها باز شد و مردم بکار خود پرداختند؛ ولی سرباز و قزاق و توپچی همچنان میایستادند و هر سو پر از ایشان میبود. طلبهها گفتند: ما از شما جدا نشویم و مردم را هم نگزاریم بروند و بازارها را باز کنند.

بدینسان که از پیراهن و دستار سید کشته شده، دو بیرق ساختند، و دو دسته پدید آورده و هر یکی را بدنبال یکی از بیرقها انداختند، و باز میخواستند بیرون آیند و در بازارها گردیده و سینه زده و باز آیند. این روز هم بدینسان گذشت. مردم چنین دانستند که سربازان بمسجد ریختهاند و در اینجا هم شلیکی خواهند کرد. در این پیش آمد نیز زنان پا در میان میداشتند و در آوردن ملایان بمسجد با مردان همراهی مینمودند. جز امام جمعه که در شهر نمیبود، همهٔ علمای بزرک، خواه و ناخواه، همراهی نمودند. زد، و آن اینکه بقزاقی رسید و با تپانچه تیری باو زد، که پس از چند ساعتی با همان زخم در گذشت.

پس چه بایستی کرد؟ امروز باز بهبهانی بباشندگان پیشنهاد کرد که بروند، و خود را بهر او دچار آسیب نسازند. شب پنجشنبه از سوی دولت جار کشیدند: «هر کسی که فردا دکان یا حجرهٔ خود را باز نکند کالایش تاراج و خود او کیفر خواهد یافت». بهبهانی خرسندی نمیداد و میگفت: باشد که نگزارند و یا شلیکی کنند. این اتفاق به علاقهمندانِ خرید انواع کتاب زبان فرصتی داد تا بتوانند کتب مورد نیازشان را با تخفیف ۴۰ تا ۶۰ درصدی و بهصورت روزانه خریداری کنند و از لذت خرید کتاب با تخفیفهای هیجانانگیز، عقب نمانند.

جنگل نایانگیز دارای درختان بلوط بوده و باید آن را در دسته زاگرس قرار داد. امروز چنین پیشنهاد نمودند: «یا عدالتخانه را بر پا کنید، یا ما را بکشید و بدیگران کاری ندارید، و یا بما راه دهید از شهر بیرون رویم» پس از آمد و رفت میانجیان، دولت سومین را پذیرفت و شاه دستخطی بیرون داد که آقایان آزادانه بهر کجا که میخواهند بروند. پس هر چه زودتر است شما بروید.

دیدگاهتان را بنویسید